[Saru_S13-2]
だるま猿(だるまさる) アルミ製 三枝惣太郎 作
だるま猿(だるまさる) アルミ製 三枝惣太郎 作
16200円/個
[作者略歴] (1935)東京芸術大学卒 (1935)第15回帝展第3部初入選以降、帝展・文展・日展・新日展に連続出品(連続入選) (1935)構造社会員となる。日本美術展会友。日本美術家連盟会員。日本彫塑会会員。新構造社(絵画)会員。名古屋芸術大学美術学部名誉教授。日展名古屋中日賞受賞。紺授褒章受章

[Saru_S13-6]
春信(しゅんしん) 青銅製 三枝惣太郎 作
春信(しゅんしん) 青銅製 三枝惣太郎 作
32400円/個
[作者略歴] (1935)東京芸術大学卒 (1935)第15回帝展第3部初入選以降、帝展・文展・日展・新日展に連続出品(連続入選) (1935)構造社会員となる。日本美術展会友。日本美術家連盟会員。日本彫塑会会員。新構造社(絵画)会員。名古屋芸術大学美術学部名誉教授。日展名古屋中日賞受賞。紺授褒章受章

[Saru_S13-4]
爽春(そうしゅん) 鋳鉄製 三枝惣太郎 作
爽春(そうしゅん) 鋳鉄製 三枝惣太郎 作
5400円/個
[作者略歴] (1935)東京芸術大学卒 (1935)第15回帝展第3部初入選以降、帝展・文展・日展・新日展に連続出品(連続入選) (1935)構造社会員となる。日本美術展会友。日本美術家連盟会員。日本彫塑会会員。新構造社(絵画)会員。名古屋芸術大学美術学部名誉教授。日展名古屋中日賞受賞。紺授褒章受章

[Saru_S13-5]
大慈(だいじ) 青銅製 三枝惣太郎 作
大慈(だいじ) 青銅製 三枝惣太郎 作
64800円/個
[作者略歴] (1935)東京芸術大学卒 (1935)第15回帝展第3部初入選以降、帝展・文展・日展・新日展に連続出品(連続入選) (1935)構造社会員となる。日本美術展会友。日本美術家連盟会員。日本彫塑会会員。新構造社(絵画)会員。名古屋芸術大学美術学部名誉教授。日展名古屋中日賞受賞。紺授褒章受章

[Saru_S13-1]
栄日(えいじつ) 鋳鉄製 三枝惣太郎 作
栄日(えいじつ) 鋳鉄製 三枝惣太郎 作
10800円/個
[作者略歴] (1935)東京芸術大学卒 (1935)第15回帝展第3部初入選以降、帝展・文展・日展・新日展に連続出品(連続入選) (1934)構造社会員となる。日本美術展会友。日本美術家連盟会員。日本彫塑会会員。新構造社(絵画)会員。名古屋芸術大学美術学部名誉教授。日展名古屋中日賞受賞。紺授褒章受章